Voorwoord maart 2021

Geschreven door Joris van de Riet op 16-03-2021

Waarde lezer,  

Voor u ligt het eerste nummer van de NOVUM van het nieuwe semester – dat, helaas, net als het vorige, vrijwel geheel online zal plaatsvinden. Bij deze digitalisering van de faculteit kan de NOVUM uiteraard niet achterblijven, en wij zijn ook in tijden van pandemie online beschikbaar. Naast deze kennelijke continuïteit heeft de universiteit ook verandering gezien: na acht jaar dienst als rector magnificus is prof. mr. Carel Stolker, tevens oud-decaan van deze faculteit, met emeritaat gegaan en opgevolgd door prof. dr. ir. Hester Bijl. De juristen blijven echter wel vertegenwoordigd in het College van Bestuur: de nieuwe voorzitter, prof. mr. Annetje Ottow, studeerde rechten hier in Leiden en is sinds kort ook hoogleraar economisch publiekrecht aan onze faculteit. Daarvóór was zij onder andere betrokken bij de oprichting van de Autoriteit Consument en Markt.  

Diezelfde ACM heeft begin vorig jaar een boete opgelegd aan de fitness-influencer MoBicep voor het kopen van tienduizenden valse likes op Instagram, kort daarop gevolgd door het instellen van een onderzoek naar de industrie rondom valse engagement op sociale media in het algemeen. In dit nummer gaat redacteur Bouchra Boulouize in op de juridische aspecten van frauduleuze influencers.  

Ook in ‘digitale sferen’ verkeert het artikel van Hadassah Drukarch, die zich verdiept in de heikele kwestie van ‘robo-directors’, een onderwerp dat de aankomende jaren ongetwijfeld alleen maar actueler gaat worden: kan een algoritme bestuurder zijn van een vennootschap? En zo ja, kan dat algoritme dan aansprakelijk zijn voor wanbestuur ex artikel 2:9 BW?  

Waar de voornoemde artikelen zich richten op technologische vooruitgang uit de laatste jaren en de nabije toekomst, gaat gastredacteur Rick Weijers in zijn bijdrage juist in op een stukje techniek uit het verleden: de stoomtrein, en in het bijzonder de problematiek die ontstond toen men bij het aanleggen van de eerste spoorwegen grond wilde onteigenen.  

Femke de Wijs bespreekt een kwestie uit het strafrecht: in de afgelopen jaren zijn de Hoge Raad en de wetgever onderscheid gaan maken tussen culpa in het verkeer enerzijds en in ‘gewone’ situaties anderzijds. Dat levert een uiterst vreemde splitsing op in het strafrecht. Hoe moet daarmee worden omgegaan?  

Tot slot vindt u in dit nummer een interview met Elise van Zeeland, die na haar studies bestuurskunde in Leiden en rechten in Londen beleidsmedewerker werd bij D66 en politiek assistent van fractievoorzitter Rob Jetten. Tegenwoordig is zij werkzaam als bestuursadviseur bij Shell, waar ze zich in het bijzonder inzet voor diversiteit op de werkvloer. In het interview gaat zij ook in op waarom zij vindt dat het in Nederland tijd is voor een vrouwelijke minister-president.  

Ik wens u veel – digitaal – leesplezier met dit nieuwe nummer van het juridisch faculteitsblad NOVUM.

Terug naar nieuwsoverzicht